Visste du at:

75 prosent av det nasjonale godsmarkedet er lokalisert i Groruddalen, og 80 prosent av alt gods over Oslo havn går via Alnabruområdet og Groruddalen.

 

Godskorridoren

Norges viktigste godskorridor starter i syd med Oslo havn og fortsetter med Hovedbanen oppover i Groruddalen, via jernbaneterminalene på Alnabru med tilknytning til alle sentrale transportkorridorer i jernbanenettet.

Godskorridoren kart

Alnabru jernbane- og godsterminal

Alnabru er Norges største godssenter og Alnabruterminalen huser mange aktører, blant annet Posten (NorCargo/Bring Logostics), Tollpost Globe, DB Schenker, Volla eiendom og Thermo King. Terminalen utgjør 1200 dekar, derav tar skiftestasjonen 940 dekar. Her er de store samlasterterminalene plassert– ved siden av jernbanen.

Alnabruterminalen er knutepunktet for godstrafikken på jernbanen i Norge og den er optimalt plassert i forhold til Oslo havn og trafikkstrømmene fra resten av landet.

Oslo bystyre satt i 2004 Alnabruterminalen under press og ønsket å flytte virksomheten ut av byen innen 2020. Konsekvensene av dette ville blitt at veitrafikken til og fra Oslo-området ville økt, miljøbelastningene ville blitt større og godstrafikken på jernbane ville fått en meget alvorlig knekk. En flytting av Alnabruterminalen ville gi stikk motsatt effekt av det politikerne ønsker. Konsekvensen ville ifølge Posten blitt 230.000 flere vogntog på de allerede hardt belastede veiene inn og ut av Oslo.

Oslo havn

Oslo havn har en nasjonal rolle som landets største og viktigste havn. Havnas oppgaver har stadig blitt sterkere knyttet til import av konsumvarer til befolkningen i en stadig større og mer integrert region. Industriell eksport er redusert i takt med industriell nedbygging i regionen. Slik eksport finner i dag sted istørre grad i tilknytning til industrivirksomhet i henholdsvis Østfold og Grenlandsområdet.

Mer enn 95% av stykkgodshåndteringen over Oslo havn er knyttet til utenrikstrafikken. Oslo havn er også et knutepunkt i transport og distribusjon av oljeprodukter til hele Østlandsområdet. Mer enn 40% av landets forbruk av drivstoff og fyringsoljer utenom industrien passerer gjennom Oslo havn. Sjursøya oljehavn forsyner hovedflyplassen på Gardermoen med 400.000 tonn flydrivstoff hvert år. Oljelagrene i Ekebergfjellet er vesentlige både som depotlagre i den daglige distribusjon og i nasjonal beredskapssammenheng. Også for byggevareindustri og landbruk i regionen spiller Oslo havn en vesentlig rolle og er landets klart største offentlige tørrbulkhavn.

En arealeffektiv havnevirksomhet er avgjørende for kommunens visjon om Fjordbyen. All godshåndtering skal konsentreres i Sydhavna og sentrumsnære havneområder fraflyttes for å gi rom for byutvikling.

Sydhavna består av Kongshavn, Sjursøya, Kneppeskjærutstikkeren, Søndre Bekkelagskai og Ormsundterminalen. Ferdig utbygget vil Sydhavna ha et areal på 630 dekar (mål) og ha en kapasitet på 400.000 TEU (Twenty Feet Equivalent Unit).

Sydhavna har flere godsspor som er tilknyttet det nasjonale jernbanenettet på Loenga. Havnesporene er knyttet til nasjonalt nett på Loenga med tilførselsspor som går ned på havneområdet ved Kongshavn. Loenga og Alnabru er knyttet sammen med separat godsspor. Containere, biler og alt flydrivstoff til Gardermoen fraktes med jernbane fra Sydhavna.